5 grudnia 2023

Okruchy Jazzu

Czy czytam biografie? Oczywiście, że tak, ale nie robię tego na antenie. Czy słucham plotek? W żadnym razie, bo odkąd zacząłem mówić, stanowczo mówię plotkom: NIE. Zamiast tego, przyglądam się faktom, które miały wpływ na twórczość muzyków, informuję o jazzowych nowościach, a także cytuję wywiady z obcojęzycznych źródeł. Sięgam zarówno po utwory artystów, którzy urodzili się na początku XX wieku, jak i tych, którzy zaczynali swoje kariery w XXI wieku. Poszukując frapujących brzmień, eksploruję nie tylko różne obszary mainstreamu, ale też jazzowe peryferia, włącznie z soulem, bluesem, funkiem, chilloutem, folkiem, a nawet muzyką poważną i new age. Oczywiście nie zabraknie swingu, cool jazzu, bebopu i hard bopu, nu jazzu, fusion, smooth jazzu, ani jazz rocka. Spróbujcie „Okruchów Jazzu”, nawet jeśli wydaje Wam się, że jazzu nie lubicie. Kto wie, może dzięki tej audycji w czterech* różnych wydaniach zmienicie zdanie…

*) Zazwyczaj różne audycje w tym samym miesiącu mają różne podtytuły: Artyści, Nowości, Kroniki, Różności. Jeśli w miesiącu wypadnie pięć audycji, to jedna z nich będzie wydaniem specjalnym.

Prowadzący – Marek J. Śmietański

Do I read biographies? Of course I do, but I don’t do it on the air. Do I listen to gossip? No way, because since I started talking, I say to gossip firmly: NO. Instead of this, I look at the facts that impacted the work of musicians, I inform about the latest jazz releases and I quote interviews from foreign-language sources. I reach for the tracks of artists who were born at the beginning of the 20th century, as well as those who started their careers in the 21st century. Looking for compelling sounds, I explore not only various areas of the mainstream, but also jazz peripheries, including soul, blues, funk, chillout, folk, and even classical and new age music. Of course, there will be a lot of swing, cool jazz, bebop and hard bop, nu jazz, fusion, smooth jazz and jazz rock in the broadcast. Try „Jazz Crumbs”, even if you think you don’t like jazz. Who knows, maybe thanks to this radio show in four* different editions you will change your mind…

*) Typically, different broadcasts in the same month have different subtitles: Artists, Novelties, Chronicles, Miscellanea. If there are five shows in a month, one of them will be a special episode.

Radio host – Marek J. Śmietański